ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2009, ഓഗസ്റ്റ് 8, ശനിയാഴ്‌ച

ലളിതാസഹസ്രനാമം: 1, ശ്രീമാതാ (ശ്രീമാത്രേ നമഃ)

1 അഭിപ്രായം: