ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2010, മാർച്ച് 13, ശനിയാഴ്‌ച

പ്രഥമം മധുരം

കന്യകയാണെന്നറിയാതെ
ഒരു കന്യക
മരുഭൂമിയിൽ നഗ്നയായി കിടക്കുന്നുണ്ട്
മരുപ്പച്ചയെ അടക്കിപ്പിടിച്ച
നീർത്തുള്ളിപോലെ


ആത്മാന്വേഷണത്തിന്
ഗോക്കളുമായി
പുറപ്പെട്ട ഒരാളുമായി
പ്രഥമമൈഥുനം ഉണ്ടായപ്പോൾ
കന്യാനുഭൂതിയറിഞ്ഞവൾ

 അവൾ അന്വേഷിച്ചത്
കാത്തുകിടന്ന്

കണ്ടെത്തികൊണ്ട്
അന്വേഷണം നടത്തി അയാൾ

രണ്ടു വിജാതീയ പരികല്പനകളിൽ
ഒരു മാംസ്യം
ജൈവ രാസ പ്രക്രിയകളെ
ത്വരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതിപവിത്രവും
പ്രാകൃതവുമായ  ജൈവഭേദ്യം
യുദ്ധോൽത്സുകമായ ഘനീഭവിക്കൽ

ആത്മാനേഷക

മുറിച്ചിട്ടമരമാണെന്നറിയാതെ
ഇലകൾ വെളിച്ചവും
വേരുകൾ വെള്ളവും തേടി.

കന്യക


മരം പെയ്യുന്നു
മഴ തോർന്നതായിയാതെ

ഭോഗാലസ്യത്തിൽനിന്ന്
പ്രണയത്തിലേക്ക്
പരകായപ്രവേശം

ആത്മാന്വേഷണത്തിൻറെ പകുതിയും
കന്യാവനങ്ങളും പിന്നിട്ട്
മരുഭൂമി വീണ്ടും
ഏകയായി.

മരുഭൂമിയിൽഒരു യുഗ്മഗാനം
നേർത്തു നേർത്ത് ഇല്ലാതായി