ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, ഡിസംബർ 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

പറഞ്ഞു വച്ച്ചിരുന്നപോലെ

പറഞ്ഞു വച്ച്ചിരുന്നപോലെ
ഖരം -ഹൃസ്വം
ഇന്ദ്രാണിയുടെഅമ്മ രാധ
രാധയുടെ അമ്മ  ചന്ദ്രിക 
അവരുടെ അമ്മ അനിത
 അവരുടെ അമ്മ ദിവ്യ
 സുധ, ദീപ്തി ,സുഭദ്ര  ,മംഗള..
   മംഗളയുടെ  അമ്മ സീത മരിച്ചപ്പോൾ
   പറഞ്ഞു വച്ചിരുന്നപോലെ കുഴിച്ചിട്ടു.
    അവർക്കു  ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്നു
   പശിമയുള്ള മണ്ണിനോടുള്ള പാശവും.
   മൃതമെങ്കിലും വേരുകളെ
   സന്ജീവനിയായി പുല്കുവാൻ
       മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

ദ്രാവകം- ദീര്ഘം
 മംഗള പറ ഞ്ഞുവച്ച്ചിരുന്നപോലെ
 ശരീരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്  നൽകി
വിപ്ലവ പ്ളവന ബോധ ബാധിതയവർക്ക്
ശാസ്ത്ര മേളയിൽ കണ്ട -
രാസലായിനിയിൽ കിടക്കുന്ന്ന
ജന്തു ജഡാഭിമുഖ്യമുന്റായിരുന്നു.
പണ്ടേ കുളത്തിലെ ജലനിരപ്പിൽ
ശ്വാസം തടഞ്ഞു സത്ത് (ചത്തു )പോയി
പൊന്തിക്കിടന്നിരുന്നവർ
 പരിശീലനം പോലെ.

സംഭോഗാശയത്തിൽ മലര്ന്നും
 കമിഴ്ന്നും പൊന്തിക്കിടന്നു
പൊന്തുപോലെങ്കിലും
 ജഘന നൂലിൽ കെട്ടിയ
ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തിൽ
 സ്വയം കോര്ന്നു
കൊത്ത് കാത്തിരുന്നു
 അതിനുകുളത്ത്തിൽ
 ആവാസവ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.

വാതകം -പ്ലുതം
സുഭദ്ര മുതൽ
ഇന്ദ്രാണിവരെയുള്ളവർ
 മാത്ര  കൂടുതലെടുത്ത് 
ജീവന് ശ്വസിച്ചു
ചിതയില് വെക്കാന് പറഞ്ഞുവച്ചില്ല
ചിരിതൂകി കളിയാടി
ഭവസാഗരം താണ്ടി.*
----------------------------------

ഭവസാഗരം==Worldly woes*