ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2016, ഒക്‌ടോബർ 26, ബുധനാഴ്‌ച

മാംസമീമാംസ

മാംസമീമാംസ 
-----------------------------------------
മാനസികാരോഗ്യം ശരീരംവിട്ട് ഓടിപ്പോയ 
ഒരുവളുടെ ശരീരം 
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കട്ടിലിൽ 
കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
വന്യമായ വളർന്നുപൊങ്ങിയ
ഗുഹ്യരോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
ആ ഉടലിനുമീതെ
ഒരു തുണികഷ്ണം
അശുഭപതാക കണക്കെ
സ്വയം വിവർത്തനം
ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ഏറെനാളായ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന
മാനസിക ആരോഗ്യം
ശരീരത്തെ മറന്നേപോയിരിക്കുന്നു.
ക്ഷൗരമില്ലാതിരുന്ന കാലത്തെ ശരീരം
സസ്സ്യങ്ങളെപോലെ
മണ്ണിൽനിന്നും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽനിന്നും
നേരിട്ട് ഊർജ്ജം ശേഖരിച്ചിരുന്നതിന്റെ
പാടുകൾ,
പാകംചെയ്യാനറിയാതിരുന്ന
കാലത്തെ ശരീരങ്ങളെപോലെ
രുചിഭേദങ്ങളില്ലാതെ .