ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2015, ജൂൺ 7, ഞായറാഴ്‌ച

അഭയഭയ ഘനബാഷ്പം

അഭയഭയ ഘനബാഷ്പം 


A`-bmÀ°n-Isf hln-¡p¶
I¸-ensâ BIm-c-apÅ Hcp ag-taLw
`b-s¸«v Ac-£n-X-ambn Hcp Irjn-¡mew
apgp-h³ s]¿msX Aeªp

hn­p-Io-dnb ]mS-¯n-cp¶v
Irjo-h-e³amÀ ssIIq¸n tIsW-¦nepw
taL-tLm-c-sâ-bp-Ån ap§n-a-cn¨p
Hmtcm XpÅn-sh-Åhpw

Hcp-th-\ ]g-¡mew XoÀ¶-Xnsâ
]g¡w Igp-In-¡-f-bm³
]g-k¯p ]pfn-¨pw \oänbpw
]pd¯p IS¶ aZy¯n\mbnÃ.
ag-ta-L-am-Im³ tImXn-¨pþ
bÀs¶¯n-b-sXÃmw _mjv]m-RvPen

IS-en-t\-¡m hym]vX-¯nÂ
I®p-\o-cp-­n-t¸mÄ
GXp {Zmh-Im-i-b-t¯-¡mfpw
iq\ym-g-t¯-¡mfpw
A\-´-X-bnÂt]mepw I­p-ap-«m¯ ]c-¸nepw
A`-bmÀYn\nc \o§p-¶p­v

FÃm-hcpw X\n-sb -X-\nsb
Ic-ssI-h-gn-I-fmbn ]Xn-¨p-­mb
Ic-bpsSISÂ I®p-\o-cm-Wn-t¸mÄv