ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2011, സെപ്റ്റംബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

അകാരാന്തം

അകാരാദ്യം ആദ്യം
അനന്തം അദമ്യം അതുല്ല്യം
അനുഭൂതിയാകുമീ ആദ്യങ്ങള്‍
പ്രാക്തന നൈമിത്തിക പ്രളയമീ ഭ്രമം
ദ്രുതഗമനം മിഥ്യാ,തഥ്യാ?
ഝടുതിയില്‍ അടവിയിലൂടെ
കളകളാരവം കുളിര്‍ചിലച്ച്
കുയില്‍ കൂത്തുപാട്ടുപാടി
ഭൂപിളര്‍പ്പിലൂടൊരു പിറപ്പ്.

അകാരാദ്യ ശബ്ദം ആദ്യാരവം
കണ്ണുമിഴിഞ്ഞ, മനം മിഴിഞ്ഞ ശരീരം
അന്നവും ആശയവും തഴപ്പിച്ച
അകവും പുറവും.
പുറം ;പൂവിട്ട നടുമുറ്റം,കണ്ണൂകള്‍ കാന്തികള്‍
അടിമുടി നടനം
അനുപമ സൗന്ദര്യമീ ഉടല്‍ സൗരഭ്യം.
ഉടലുടുത്തത് മഴയാല്‍ ,മലരാല്‍ ,
മലരണിക്കാടാല്‍
അദമ്യരാഗമീ ഉടലൂടൂത്ത ഉയിരിലില്‍
എതിരുടലോ  മറുപാതിയോ തേടുന്നു.
ജരവരുന്നൂ നരവരുന്നൂ... കാലം
കാറ്റുപാട്ടു പാടുന്നുവെങ്കിലും

നിയതി വെട്ടിയ വഴിയോരത്ത്
പിറന്നപടി പൂക്കള്‍
മരുന്നിലേക്കും കണ്‍മഷിക്കൂട്ടിലേക്കും
മന്ത്രങ്ങളിലേക്കും ചാന്തിലേക്കും.

പടവുകളിറങ്ങി
കാല്‍ പുഴ തൊട്ടില്ല
ഉയിരുരിഞ്ഞ ഉടല്‍ പ്ലവന തത്ത്വാല്‍
ഓളപ്പരപ്പില്‍

ഇകാരാന്ത ശബ്ദം 'അഗ്നി' അരങ്ങിലേക്ക്
ആ... (അന്ധ) അന്ത്യകാരാന്ത്യമീ ശബ്ദം സര്‍വ്വസ്വം.