ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഓഗസ്റ്റ് 30, ശനിയാഴ്‌ച

മാംസപുസ്തകത്ത്തിലെ ബുദ്ധനാട്യം
പാഠപുസ്തകത്തി
മാംസബു(ഭു)ക്കിനെ
പച്ച്ചമാംസപുസ്തകം
എന്നതിനുപകരം
തെറ്റായി മാസപുസ്തകമെന്നു
വിവത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഉദാഹരണ ചിത്രങ്ങളി
സസ്യബു(ഭു)ക്കി
  മാനിനെ പര്യായപ്പെടുത്തി
ഏണം,ഹരിണം ,മൃഗം ;
എന്ന് മൃഗപ്പെടുതതി

മാംസബു(ഭു)ക്കി
ചിലതരം നിശാചരപക്ഷിക
ചോരക്കൊതിച്ചികളായ പൂതനക ന്ദ
വാക്കുകള് തുരന്നു രണദുന്ദുഭി -
നാദം  നിറച്ച്ച്ചവ
രക്തത്തിന്റേയും മേദസിന്റേയും
വാടയുള്ള കാറ്റും
ഘോരരക്തം പേറിയ
മേഘാച്ച്ചന്നത്തി
കേട്ട ഇടിമുഴക്കവും
വസന്തത്തിന്റേതെന്നു
വ്യാഖ്യാനിച്ചവ
നമ്മളെ അവരും
 നിങ്ങളുമാക്കിയവ 
ഇരുസേനകളുടേയും മധ്യത്തി
രണദുന്ദുഭിയകലത്തി
പരമപൌരപുരസ്കാരിതനായി
രക്തസാക്ഷിയുടെ തോലുകൊണ്ടുള്ള
പേന കൂര്പ്പിച്ച്ചു
പച്ച പശ്ചിമഘട്ടം ചുവന്നോട്ടെന്നു
മൌനമാച്ചരിച്ച്ച്ച  കവിയുടെ
ബുദ്ധനാട്യം അഥവാ മിത്രബുക്

മിശ്രബു(ഭു)ക്കി
വയലാറിലെ വാരിക്കുന്തവും
മധ്യേഷ്യയിലെ കല്ലേറും
റോക്കറ്റും
ബോംബിലേക്കു കുതിക്കുന്ന
പ്രേരിതരായ
ഇയ്യാമ്പാറ്റകളും 
വര്ഗ്ഗ സമരത്തിനിടെ
വംശ ,,സ്വ -
സങ്കരമുണ്ടായി
സൌഹൃദപ്പെട്ടവരുടെ
മരണ വകത്രവും
ശവങ്ങ ചിതകളി
ദഹിക്കുന്ന ശബ്ധവും 
  

 

2014, ഓഗസ്റ്റ് 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

രംഗം


സൈക്കിളിൽ ട്രിപ്പിളുവച്ചു
കൃഷ്ണയിലേക്ക് സെകെണ്ട്ഷോക്ക്
പോകുമ്പോൾ
പഴയപാലത്തിലൂടെ
കനോലി കനാൽ കടക്കുന്നൊരു രംഗമുണ്ട്
 ഇറക്കത്തിൽ കുഴിയിൽ ചാടിയതും
മൂന്നു രോദനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുയർന്നു

തണ്ടിലിരുന്നവന്റെ
തണ്ടെല്ലു തണ്ടിൽ തട്ടിയതും
ചവിട്ടുന്നയാളിന്റെ  സീറ്റ്
കൊമ്പുകളുള്ള തലയോട്ടിയായതും
പിന്നിലെ കാരിയറിൽ മുള്ളു പൊന്തിയും
ഉണ്ടായ വേദന
കൃഷ്ണ എ/സിയായും ഡോള്ബിയായും
സിനിമ ഡിജിറ്റലും സാറ്റ്ലൈറ്റായും മാറി
കണ്ട് സിനിമാരംഗങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയി
കാണാൻ പോയ രംഗം മായാതെ കിടക്കുന്നു