ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2015, ജൂലൈ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

sshd വൈറൽ


sshdÂ

 Cd-¨n-hn-ev]-\-¡m-cmb c­p-Ip-«n-IÄ
s\än sshd-emb hmÀ¯ ]{X-¯n-ep­v

]T-\-k-abw Ign-ªv Ifn-¨p-\-S-¡msX
I¨-hSw \S-¯p¶ Ip«n-I-sf-]än
A[ym-]-IÀ A`n-am-\-t¯msS
Nm\-en ]dªp

\¶mbn ]Tn-¡p¶ Ip«n-I-fmWv
\Ã amwk-am-b-Xn-\mÂ
\m\m-Zn-¡nÂ\n¶pw
hntZ-i-§-fnÂ\n-¶p-t]mepw
Bh-iy-¡m-sc-¯p-¶p­v

Ip«n-IÄ \S-¯p-¶-Xm-I-bmÂ
Agp-In-bsXm¶pan-ö hnizm-k-¯nÂ
I®-S-¨p-hm-§Wsa¶v
Btcm-Ky-h-Ip-¸-[n-Ir-XÀ

Ivfmkn hcm-¯-Zn-h-k-§-fnÂ
lmPÀ \evIn klm-bn-¡m³
]nSnF Bh-iy-s¸-«n-«p­v

Hä-ap-dn-ho-«nÂ
ASp-¸n\pw D®n-bpsS Ifns¯m«nen-\p-a-cnsI
A½- hn¡p¶ps­¶Xv t{]cWbmsb¶v
hnd-bsem¶pan-ÃmsX ]d-bp¶p
Xmc-§-fm-bn-am-dn-b-Ip-«n-IÄ