ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2012, ഓഗസ്റ്റ് 28, ചൊവ്വാഴ്ച

മുഹൂര്‍ത്തം

മുഹൂർത്തം                  
-----------------------
പെണ്ണുകാണാൻ നിന്നുകൊടുത്ത
ദിവസങ്ങൾ
നിൻറെ  സന്ധ്യകൾ ദീർഘമൌനങ്ങളായ്
ഘനീഭവിച്ച്
പെയ്യാതെപോയ മഴയായും
പെയ്യാൻ മറന്ന മഴയായും

മലയാളത്തിൽ   നെറ്റ് സെറ്റുകൾ
ഉടുത്ത് /പാസ്സായി *
ദിവസക്കൂലിക്കു പഠിപ്പിക്കാൻ
പോയതിനിടയിലും
ഓണാവധിക്കു പോയകാലങ്ങളിലും
പാഠ്യ പാഠ്യേതര പാട്ടുകൾ
ച്ഛന്ദസിൽ പാടിയിട്ടും
വന്നുചേർന്നില്ല നിൻറെ ഒത്ത മുഹൂർത്തം .

 ഉത്രാടനാളിലോ തിരുവോണനാളിലോ
വന്നുപോകാറുള്ള നന്മനായാടിയുടെ
'നല്ലതു വരുത്തണേ മലനായാടി മുത്തപ്പാ ....'
എന്ന ആറാപ്പിനേയും പോലെ
ഓർത്തുനോക്കുവാൻ ഓണവും
 വന്നു പോകുന്നു.

ഏറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള ചിങ്ങത്തിലും
നടക്കാതെ പോയിരുന്ന
നിന്റെ വിവാഹത്തെയോർത്തു വ്യസനിക്കുവാൻ
എനിക്കിനിയില്ല അവകാശം
------------
* NET/SET