ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2013, സെപ്റ്റംബർ 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മുഹൂർത്തം


                        ---------------------
പെണ്ണുകാണാൻ നിന്നുകൊടുത്ത 
ദിവസങ്ങൾ
നിന്റെ സന്ധ്യകൾ ദീർഘമൌനങ്ങൾ
ഘനീഭവിച്ച്
പെയ്യാതെപോയ മഴയായും 
പെയ്യാൻ മറന്ന മഴയായും .

മലയാള നെറ്റ് സെറ്റുകൾ ഉടുത്ത് /പാസ്സായി 
ദിവസക്കൂലിക്കു പഠിക്കാൻ 
പോയതിനിടയിലും 
ഓണാവുധിക്കു പോയകാലങ്ങളിലും 
പാട്യ പാട്യെതര  പാട്ടുകൾ 
ച്ച ന്ദസിൽ പാടിയിട്ടും 
വന്നു ചേർന്നില്ല നിന്റെ ഒത്ത മുഹൂർത്തം .

തിരുവോണനാളിലോ  ഉത്രാടനാളിലോ 
വന്നുപോകാറുള്ള നായാടിയെയും ,
നല്ലതു വരുത്തണേ മലനായടി മുത്തപ്പാ ....
എന്ന ആറാപ്പിനെയും പോലെ 
ഓർത്തുനോക്കുവാൻ ഓണവും വന്നു പോകുന്നു.

ഏറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള ചിങ്ങത്തിലും 
നടക്കാതെ പോയിരുന്ന 
നിന്റെ വിവാഹത്തെയോർത്തു വ്യസനിക്കുവാൻ 
എനിക്കിനിയില്ല അവകാശം