ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ജൂൺ 18, ബുധനാഴ്‌ച

കല


മനുഷ്യനെന്ന കല 
വരക്കുന്നതിനിടയിൽ 
വയൽ വരമ്പിൽ കുത്തി
നിരത്തിയ കമ്പിലെ 
കരിങ്കലത്തിൽ 
കരിങ്കണ്ണ നായി 
കൊങ്കണ്ണനായി  
അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു 
കല.

കരിങ്കലയിൽ 
വെളുത്ത 
ചോക്കുകൊണ്ട്‌ വരഞ്ഞു
കണ്ണ് കാത് 
മൂക്ക് 
വാക്ക് 
മനസ്സ് 
ജീവൻ 
ആത്മാവ്
     കുംഭാരകലം കരിച്ചു
     നോക്കുകുത്തിയിൽ ജീവൻ -
     പകരുന്ന കലനവിദ്യ .

1 അഭിപ്രായം: