ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഓഗസ്റ്റ് 17, ഞായറാഴ്‌ച


aplqÀ¯w
s]®pImWm³ \n¶psImSp¯
Znhk§fnÂ
\nsâ kÔyIÄ ZoÀLau\§Ä
L\o`hn¨v
s]¿msXt]mb agbmbpw
s]¿m³ ad¶ agbmbpw.

aebmf s\äpskäpIÄ DSp¯v/]mÊmbn
Znhk¡qen¡p ]Tn¸n¡m³
t]mbXn\nSbnepw
HmWmhp[n¡p t]mbIme§fnepw
]mTy]mtTyXc ]m«pIÄ
Nµkn ]mSnbn«pw
h¶ptNÀ¶nà \nsâ H¯ aplqÀ¯w.

XncpthmW\mfntem D{XS\mfntem
h¶pt]mImdpÅ \mbmSntbbpw,
\ÃXp hcp¯tW ae\mbmSnap¯¸m...
F¶ Bdm¸nt\bpwt]mse
HmÀ¯pt\m¡phm³ HmWhpw h¶pt]mIp¶p.

GsdaplqÀ¯§fpÅ Nn§¯nepw
\S¡msXt]mbncp¶
\nsâ hnhmls¯tbmÀ¯v hyk\n¡phm³
F\n¡n\nbnà AhImiw

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ