ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഓഗസ്റ്റ് 30, ശനിയാഴ്‌ച

മാംസപുസ്തകത്ത്തിലെ ബുദ്ധനാട്യം
പാഠപുസ്തകത്തി
മാംസബു(ഭു)ക്കിനെ
പച്ച്ചമാംസപുസ്തകം
എന്നതിനുപകരം
തെറ്റായി മാസപുസ്തകമെന്നു
വിവത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ഉദാഹരണ ചിത്രങ്ങളി
സസ്യബു(ഭു)ക്കി
  മാനിനെ പര്യായപ്പെടുത്തി
ഏണം,ഹരിണം ,മൃഗം ;
എന്ന് മൃഗപ്പെടുതതി

മാംസബു(ഭു)ക്കി
ചിലതരം നിശാചരപക്ഷിക
ചോരക്കൊതിച്ചികളായ പൂതനക ന്ദ
വാക്കുകള് തുരന്നു രണദുന്ദുഭി -
നാദം  നിറച്ച്ച്ചവ
രക്തത്തിന്റേയും മേദസിന്റേയും
വാടയുള്ള കാറ്റും
ഘോരരക്തം പേറിയ
മേഘാച്ച്ചന്നത്തി
കേട്ട ഇടിമുഴക്കവും
വസന്തത്തിന്റേതെന്നു
വ്യാഖ്യാനിച്ചവ
നമ്മളെ അവരും
 നിങ്ങളുമാക്കിയവ 
ഇരുസേനകളുടേയും മധ്യത്തി
രണദുന്ദുഭിയകലത്തി
പരമപൌരപുരസ്കാരിതനായി
രക്തസാക്ഷിയുടെ തോലുകൊണ്ടുള്ള
പേന കൂര്പ്പിച്ച്ചു
പച്ച പശ്ചിമഘട്ടം ചുവന്നോട്ടെന്നു
മൌനമാച്ചരിച്ച്ച്ച  കവിയുടെ
ബുദ്ധനാട്യം അഥവാ മിത്രബുക്

മിശ്രബു(ഭു)ക്കി
വയലാറിലെ വാരിക്കുന്തവും
മധ്യേഷ്യയിലെ കല്ലേറും
റോക്കറ്റും
ബോംബിലേക്കു കുതിക്കുന്ന
പ്രേരിതരായ
ഇയ്യാമ്പാറ്റകളും 
വര്ഗ്ഗ സമരത്തിനിടെ
വംശ ,,സ്വ -
സങ്കരമുണ്ടായി
സൌഹൃദപ്പെട്ടവരുടെ
മരണ വകത്രവും
ശവങ്ങ ചിതകളി
ദഹിക്കുന്ന ശബ്ധവും 
  

 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ