ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഓഗസ്റ്റ് 17, ഞായറാഴ്‌ച

പഴക്കംപഴക്കം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക്
വെച്ച് വെച്ച്
തൊലിയൊക്കെ  ചുളിഞ്ഞ്
പുതിയ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കിൽ
ആകാശത്തിനോ  ?
എന്നും അതെ പ്രായം ?
മൃതിയോ?
നിത്യ വസന്തം
ദിനതെക്കാൾ സുഗപ്രദം
ജനി മ്രിതികളില്ലാത്ത  സൂര്യനും
ദിന രാത്രങ്ങളും വിരസതയാന്നു .
രതിയുടെയും
ദൈവത്തിന്റെയും
പ്രണയത്തിന്റെയും
ആവർത്തന വിരസതകളിൽ നിന്ന്
പൂന്തോട്ടതിലെക്കൊന്നു
ഉലാത്താൻ പോകും വഴിയെ
 പുതിയ ഊന്നു വടിയും
പഴകുന്നു .
2006

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ