ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ

2014, ഓഗസ്റ്റ് 17, ഞായറാഴ്‌ച

പിന്നെ
ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ
പൂക്കാരാൻ റീത്തുകലുണ്ടാക്കുന്നു.
അതെ മുറിയിൽ
മുള്ള് പതിയിരികികുന്ന
പച്ച തണ്ടിനകത്ത് ചേം പനിനീരുണ്ട്
വിവാഹ ഹാരങ്ങളുണ്ട്
പൂക്കാരന്റെ പ്രാര്ത്ഹനയോന്നും പാഴാ
കാതെ
വെള്ളം ബെൽ വിരിഞ്ഞ  രാത്രി വരുന്നു .
ആർത്തവം അന്ടങ്ങളെയെല്ലാം
മാലിന്യങ്ങളാക്കുന്നു .
ആർത്തവ വിരാമാത്തോടെ ഒടുങ്ങുന്നു .
പിന്നെ പഴയതായ് മാറിയ
രുചികളെ ഓർക്കുന്നു.
2006

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ